Aký šport vybrať pre dieťa

Pre deti predškolského veku môžeme prostredníctvom športovania zaručiť zážitky na celý život, prednosti a súčasne výhody počas jeho vývoja. S rozvojom pohybovej koordinácie súčasne rastie aj sebahodnotenie a sebadôvera dieťaťa, ich socializačné a komunikačné zručnosti, rozvoj pohybových schopností nepriamo pôsobí aj na prirodzený rozvoj inteligencie. Nie je ale jedno to, že v akom veku aké športové odvetvie a tréningový program pre svoje deti vyberieme.

ServiceImg
 • Pohyb - zážitok
  Najobľúbenejšou činnosťou dieťaťa je hra, preto nech pre dieťa vyberieme hociktorý šport, najdôležitejšou požiadavkou bude aby tréningy boli prevádzané hravou formou a aby boli pestré. V závislosti od veku je lepšie organizovať deti do malých skupín, cvičenia prevádzané v skupinách majú priaznivý vplyv na vývoj spoločenského cítenia, socializácie, dávajú lepší podnet k sebapoznaniu a aj k nadobúdania sebadôvery. Zručný odborníci vedia aj z menších potýčiek v rámci družstva vyťažiť pozitívny zážitok pre každé jedno dieťa. Tým je zaručený aj veľmi dôležitý činiteľ - aby sa aj slabšie, neistejšie dieťa sa fyzicky i duševne vyvíjalo a zásluhou športu a pomocou spolupráce v skupine dosahovalo aj pocit úspechu.
 • Kedy čo trénovať?
  Pre 3-4 ročné deti je odporúčané zamerať tréning na symetrické pohyby, ktoré rovnako vyžadujú prácu oboch polovíc (hemisfér) mozgu. Je dôležité aby tieto pohyby boli prirodzené pohyby, také ktoré nezaťažujú telo nerovnomerne a tým nevytvárajú nežiadúce deformácie postavy. V tomto veku je trpezlivosť detí ešte na veľmi nízkej úrovni, neobľubujú dlhšie trvajúce, monotónne cvičenia, úlohy zakladajúce sa na racionálnych poveloch. Veľmi dobrým výberom pre deti v tomto veku je lyžovanie a plávanie, presnejšie rozumne usmerňovaný pohyb vo vode, špeciálne hravé cvičenia pre deti, úlohy rozvíjajúce obratnosť.
  Pre 5-6 ročných sa do popredia dostávajú tie cvičenia, ktoré vyslovene rozvíjajú pohybovú koordináciu a koncentráciu. Napr. ak dieťa chodí na plávanie tak v tomto veku si už osvojí všetky druhy plávania (prsia, kraul, znak, motýlik), v tomto veku si osvojuje aj základy rôznych loptových hier.
  Pre 7-8 ročné deti sa odporúčame a začíname učiť prvky atletiky, a bojových športov. V tomto veku je dôležité aby sa dieťa voľne zoznamovalo s čo najväčším počtom športových odvetví. Z jednej strany preto, lebo takto si podstatne zlepšuje aj iné dovednosti a danosti (mentálny a socializačný rozvoj, vytrvalosť, bojový duch, sebadôvera, sebapoznanie a sebahodnotenie), z druhej strany aj preto, lebo takto sa ľahšie dá zistiť, aký druh športu sa pre neho hodí najlepšie, respektíve pre aký šport má talent.
  V 9-10 rokoch života prichádza čas pre nacvičovanie asymetrických pohybov, keď sa rôznym spôsobom a na rôznej úrovni zaťažujú ľavá a pravá časť teľa a súčasne aj mozgu. Takýmito zložitými, koordinačne veľmi náročnými, ťažkými športmi vyžadujúcimi koncentráciu a zaťaženie na vysokej úrovni sú napríklad šerm, tenis, snowboard atď.
  Po 10-11 roku života sa už maximálne do popredia dostáva osobitný prístup, osobný tréningový program a jeho plánovanie. Vytvoria a utvrdia sa dovednosti a vlastnosti osobitné pre každého jedinca. Tréneri presne vidia silné aj slabé stránky každého dieťaťa. Na základe týchto poznatkov je úplne jasné a zreteľné aká športová dráha sa pre dieťa hodí, respektíve ako mu tréner a rodičia môžu pomôcť pri napĺňaní vlastných plánov a ambícií. Takto cielene riadený vývoj dieťaťa mu zabezpečí aj socializačný a intelektuálny náskok pred nešportujúcou mládežou pričom nie je zanedbateľný ani priaznivý vplyv športu na zdravie a harmonický telesný rozvoj dieťaťa.

Uvedený článok vyšiel v maďarskom časopise LurkóVilág 2007 (I.roč. 3 číslo)